Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία | Επίτομη Έκδοση

Επιμέλεια: Θωμάς Σάμιος
Αθήνα, 2016, σελ. XXVIII + 1659, ISBN: 978-960-420-593-6

Περιέχει: ΑΚ | ΚΠολΔ | ΠΚ | ΚΠΔ | Σύνταγμα | ΚΔΔ | ΚΔΔιαδ | Π.Δ 18/1989 (ΣτΕ) | Ν. 1406/1983 | Ν. 702/1977 | ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ και Πρωτόκολλα | Σχετική νομοθεσία – ενημερωμένο με τον Ν. 4337/2015 

Με το έργο “Βασική Νομοθεσία” επιδιώκεται η ενιαία παρουσίαση του βασικού κορμού της ελληνικής νομοθεσίας, με στόχο την κάλυψη των κυριότερων αναγκών όλων όσων ασχολούνται με την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου (φοιτητών, δικηγόρων, δικαστών, ερευνητών κ.λπ.). Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού έχουν συγκεντρωθεί, σε έναν τόμο, τα σημαντικότερα κωδικοποιημένα (κυρίως) νομοθετήματα που απασχολούν την καθημερινή πράξη, συνοδευόμενα από τις βασικότερες διεθνείς συμβάσεις. 

Το νομοθετικό υλικό που περιέχεται στην έκδοση διαρθρώνεται σε τέσσερεις ενότητες: Στην ενότητα του Αστικού Δικαίου περιέχεται ο Αστικός Κώδικας, καθώς και ο (νέος) Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (μετά τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 4335/2015), αμφότεροι συνοδευόμενοι από το κείμενο των Εισαγωγικών τους Νόμων. Στην ενότητα του Ποινικού Δικαίου παρατίθεται το κείμενο του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στην ενότητα του Δημοσίου Δικαίου έχουν συγκεντρωθεί έξι νομοθετήματα κεντρικής σημασίας: Το Σύνταγμα της Ελλάδας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999), το Π.Δ. 18/1989 («Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας»), ο Ν. 1406/1983 (για τις διοικητικές διαφορές ουσίας) και ο Ν. 702/1977 (για τις ακυρωτικές διαφορές). Τέλος, στην ενότητα των Διεθνών Συμβάσεων περιέχονται η Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο και τα υπ’ αριθμ. 6, 7, 11, 13 και 14 Πρωτόκολλά της, και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), συνοδευόμενο από το Προαιρετικό και το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο σε αυτό. 

Στην νομοθετική συλλογή προτάσσονται τα άρθρα 3-5 του Ν. 2943/2001 και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 186312/3.12.2001 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορούν την μετατροπή και στρογγυλοποίηση δραχμικών ποσών σε ευρώ, η πρακτική χρησιμότητα των οποίων είναι προφανής. Αυτονοήτως, σε όλα τα νομοθετήματα που περιέχονται στο έργο, σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στο νομοθετικό κείμενο ποσά σε δραχμές, αυτά έχουν μετατραπεί σε ευρώ κατ’ εφαρμογήν των κανόνων που ενσωματώνονται στις κρίσιμες διατάξεις του Ν. 2943/2001 και στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Τα παραπάνω νομοθετήματα εμπλουτίζονται με σχετική νομοθεσία (όπως είναι, ενδεικτικά, διατάξεις των νόμων 663/1977, 3904/2010, 4043/2012, 4055/2012, 4139/2013, 4198/2013, 4312/2014, 4322/2015 κ.ά.), με ιδιαίτερη σημασία για την καθημερινή πράξη.

Κάθε νομοθέτημα που παρουσιάζεται στην “Βασική Νομοθεσία” συνοδεύεται από έναν πίνακα νομοθετικών μεταβολών, στον οποίο μνημονεύονται, κατ’ άρθρον και σε αντίστροφη χρονολογική σειρά, όλες οι διατάξεις με τις οποίες επήλθαν οι διάφορες νομοθετικές μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), ενώ στο τέλος του νομοθετήματος παρατίθεται λημματικό ευρετήριο.

Η έκδοση είναι ενημερωμένη με τον Ν. 4337/2015.