Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4497/2017

Με τον Ν. 4497/2017 επήλθαν αλλαγές στην Εμπορική Νομοθεσία, και συγκεκριμένα στον Ν. 3959/2011 «Προστασία ελεύθερου ανταγωνισμού» (άρθρο 17) και στον Ν. 1089/1980 (άρθρα 4-8).


Όλες οι παραπάνω μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στην νομοθετική βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com.