Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας Τσέπης (18η έκδοση)
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμέλεια)

Η 18η έκδοση του Ποινικού Κώδικα, στην σειρά “Κώδικες Τσέπης”, είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τους νόμους 4443/2016,  4478/2017 και 4489/2017. 
Με τον Ν. 4443/2016: α) τροποποιήθηκε το άρθρο 211 ΠΚ (για τις προπαρασκευαστικές πράξεις παραχάραξης και κιβδηλείας), ώστε να εναρμονίζεται πληρέστερα προς το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ΄ της Οδηγίας 2014/62/ΕΕ· β) συμπληρώθηκε το 208Α ΠΚ διά της προσθήκης στις ήδη προβλεπόμενες μορφές τέλεσης, της αποδοχής, εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς παραχαραγμένων νομισμάτων για την κατασκευή των οποίων είχαν χρησιμοποιηθεί νόμιμες εγκαταστάσεις ή υλικά εξουσιοδοτημένων τυπογραφείων ή νομισματοκοπείων· και γ) προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 213 ΠΚ. Εξάλλου, με τον Ν. 4478/2017 αντικαταστάθηκε στο σύνολό του το άρθρο 76 ΠΚ περί δημεύσεως, ενώ προστέθηκε και τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 6 του άρθρου 187Α ΠΚ. Το έργο είναι ενημερωμένο και με τον Ν. 4489/2017, στα άρθρα 43 και 44 του οποίου περιέχονται ειδικές ρυθμίσεις για την υφ’ όρον απόλυση καταδίκων.
Συνεχίζοντας την προσπάθεια που καταβλήθηκε και στην προηγούμενη έκδοση του Ποινικού Κώδικα, το κείμενο είναι εμπλουτισμένο και με νέα σχετική νομοθεσία, όπως είναι οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6, 20, 53-57 του Ν. 3028/2002 («Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»), τα άρθρα 171-177 του Ν. 3588/2007 («Πτωχευτικός Κώδικας»), το άρθρο 147 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (Ν. 2287/1995) για την κλοπή και υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων, τα άρθρα τέταρτο και πέμπτο του Ν. 2803/2000 («Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την  προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων») κ.ά.