Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
ΑΠ 462/2017 (Πολ.)

Προκειμένου να θεμελιωθεί η εις ολόκληρον ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 926 εδ. α΄ ΑΚ πρέπει στο πρόσωπο κάθε φερόμενου ως συνοφειλέτη αυτοτελώς να πληρούνται όλοι οι όροι ορισμένου νόμιμου λόγου ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής αιτιώδους συνάφειας. Για την εφαρμογή του εδ. β΄, αντιθέτως, αρκεί καθεμία από τις κρίσιμες πράξεις ή παραλείψεις να αποτελεί κατ’ αρχήν πιθανό αιτιώδη όρο επαγωγής της ζημίας. Στη δίκη αποζημίωσης οι εναγόμενοι συνοφειλέτες δεν μπορούν να ζητήσουν τον προσδιορισμό του βαθμού συμμετοχής καθενός στην αδικοπραξία, ο οποίος κρίνεται στο πλαίσιο της αναγωγικής δίκης.