Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Άρειος Πάγος 1004/2016 (Ποιν.)

Υφ’ όρον παραγραφή επί επιβολής συνολικής ποινής: Υπό ποίες προϋποθέσεις παραγράφονται υφ’ όρον οι στερητικές της ελευθερίας ποινές διάρκειας έως έξι μηνών που έχουν επιβληθεί μέχρι την δημοσίευση του Ν. 4198/2013 (11.10.2013). – Οι διατάξεις του ως άνω νόμου εφαρμόζονται και για τις χρηματικές ποινές. – Επί συρρεόντων εγκλημάτων, ως ποινή διάρκειας μέχρι έξι μήνες, η οποία παραγράφεται κατά τα ανωτέρω, νοείται όχι η συνολική ποινή, αλλά καθεμία από τις επιμέρους ποινές που προσμετρήθηκαν στην συνολική. – Έννοια της “αρχής της αναδρομικότητας του επιεικέστερου νόμου”. – Αν κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως και εμφανισθεί εκείνος που την άσκησε, εφαρμόζεται από τον Άρειο Πάγο αυτεπαγγέλτως ο επιεικέστερος νόμος ο οποίος ισχύει μετά την δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης. – Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο κρινόμενος λόγος αναιρέσεως περί υπερβάσεως εξουσίας, αφού ορθώς δεν εφαρμόσθηκε το άρ. 8 παρ. 4 του Ν. 4198/2013, διότι ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε σε ποινές φυλακίσεως δώδεκα μηνών για ψευδή καταμήνυση και δώδεκα μηνών για ψευδορκία μάρτυρος και σε συνολική ποινή φυλακίσεως δεκαοκτώ (ήτοι, δώδεκα συν έξι) μηνών.


Η απόφαση δημοσιεύεται σε Ποινικά Χρονικά 2017, 618.