Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της 2ης Οδηγίας του δικαίου των εταιριών για το μετοχικό κεφάλαιο κατά την κεφαλαιοποίηση συστημικού πιστωτικού ιδρύματος
Σπήλιος Μούζουλας, Δ.Ν. – Δικηγόρος

Η πρόσφατη απόφαση Dowling του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχεται ότι η δεύτερη οδηγία του δικαίου των εταιριών δεν αντίκειται σε μέτρο, το οποίο εκδίδεται στο πλαίσιο σοβαρής διαταραχής του χρηματοπιστωτικού συστήματος κράτους μέλους που απειλεί την οικονομική σταθερότητα της Ένωσης και συνεπάγεται την αύξηση του κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό κατώτερο της ονομαστικής τους αξίας και με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Αυτή η απόφαση αποτελεί συνέχεια προγενέστερης σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου, το οποίο πλέον αναγνωρίζει ότι τα δικαιώματα των μετόχων που καθιερώνει η δεύτερη οδηγία του δικαίου των εταιριών, δεν έχουν απόλυτη ισχύ, ώστε να προβάλλουν ως εμπόδιο στη λήψη απόφασης από κράτος μέλος για την ανακεφαλαιοποίηση εταιρίας. Αν και το συμπέρασμα του Δικαστηρίου εκφράζει μία εκ προοιμίου δίκαιη τοποθέτηση, υπό το πρίσμα των συνθηκών που ίσχυαν στην υπό κρίση υπόθεση, το σκεπτικό της απόφασης δημιουργεί πεδίο για τη διατύπωση νομικών προβληματισμών.


Η μελέτη δημοσιεύεται σε Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2017, 634.