Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4446/2016

Με τον Ν. 4446/2016 επήλθαν σημαντικές μεταβολές στον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 3588/2007). Νομοθετικές μεταβολές επήλθαν και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999), στον Κώδικα του Συμβουλίου της Επικρατείας (Π.Δ. 18/1989), στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον Εισαγωγικό αυτού Νόμο


Μικρότερης εμβέλειας αλλαγές επήλθαν στον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), στον Κώδικα Συμβολαιογράφων (Ν. 2830/2000), στον Ν. 3959/2011 (Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισμού) και στον Ν. 4364/2016 (Ασφαλιστικό Δίκαιο).

Όλες οι παραπάνω μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στην νομοθετική βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com.