Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4443/2016

Με τον Ν. 4443/2016 επήλθαν μεταβολές στον Ποινικό Κώδικα (άρ. 208Α, 211, 213), στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρ. 253Α) και στον Ν. 3419/2005 (Γ.Ε.ΜΗ.).

Όλες οι παραπάνω μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στη νομοθετική βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com.