Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Ευαγγελία Νεζερίτη (επιμέλεια)

O πρόσφατος Ν. 4335/2015 («Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» – ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015) άλλαξε ριζικά τη φυσιογνωμία του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με πρωταρχικό σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης στα πολιτικά δικαστήρια. Προς την κατεύθυνση αυτή επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε όλο σχεδόν το εύρος της ρυθμιζόμενης από τον Κώδικα ύλης, και συγκεκριμένα στα κεφάλαια της τακτικής διαδικασίας (πρωτοβάθμια δίκη και ένδικα μέσα), των ειδικών διαδικασιών (όπου, μεταξύ άλλων, προστίθεται ειδική ενότητα περί διαταγών, στην οποία ρυθμίζονται η διαταγή πληρωμής και η διαταγή απόδοσης μισθίου), των ασφαλιστικών μέτρων, της εκούσιας δικαιοδοσίας και (ιδίως) της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η δυσχέρεια εποπτείας των παραπάνω ευρείας εκτάσεως νομοθετικών μεταβολών επιτείνεται από την μετάθεση της έναρξης ισχύος των νέων ρυθμίσεων για την 1.1.2016 και την θέσπιση πλήθους μεταβατικών διατάξεων. 

Όλες οι επελθούσες με τον Ν. 4335/2015 τροποποιήσεις έχουν ληφθεί υπόψη στην παρούσα 11η έκδοση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Τσέπης. Προκειμένου ο αναγνώστης να διευκολυνθεί στην ανεύρεση του ισχύοντος δικαίου, εκτός από τον καθιερωμένο πίνακα νομοθετικών μεταβολών και το αναλυτικό λημματικό ευρετήριο, στην παρούσα έκδοση παρατίθεται και πίνακας αντιστοίχισης των διατάξεων του 4ου Βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 591-645), το οποίο έχει υποστεί και τις δραστικότερες μεταβολές. Επιπλέον, οι κρισιμότερες μεταβατικές διατάξεις αναφέρονται επιλεκτικά υπό τα οικεία άρθρα, καθώς (στο σύνολό τους) και σε παράρτημα στο τέλος της έκδοσης.