Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
N. 4335/2015

Με τον Ν. 4335/2015 («Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015» [Α΄ 80]) επήλθαν σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές στο κείμενο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι νέες τροποποιήσεις θα ισχύουν από 1.1.2016. Οι νομοθετικές μεταβολές τίθενται από τώρα στην διάθεση των συνδρομητών της www.sakkoulas.com, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη και ταχύτερη προσαρμογή τους στις νέα νομοθετικές ρυθμίσεις. Ο νυν ισχύων Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται στην βάση δεδομένων μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις και να ολοκληρωθεί η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, έως την έκδοση των οποίων ισχύει μεταβατικό νομοθετικό καθεστώς. Οι μεταβολές που θα ισχύουν από 1.1.2016 έχουν συμπεριληφθεί μόνο στο προϊόν Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (μετά τον Ν. 4335/2015 – Έναρξη ισχύος 1.1.2016). Επισημαίνεται τέλος ότι αλλαγές επήλθαν και στον Εισαγωγικό Νόμο στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο νομοθέτημα αυτό.


Επίσης, όλες οι ανωτέρω νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στην κωδικοποίηση Βασική Νομοθεσία - Επίτομη έκδοση, στα οικεία άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.