Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης - 5. Κώδικας Ποινικής Διοκονομίας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Η νέα αυτή 15η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4236/2014 («Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία [L 280] και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [L 142] και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014), 4251/2014 («Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014), 4254/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4264/2014 («Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014), 4267/2014 («Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014) και 4274/2014 («Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014).

Το κείμενο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών, που επήλθαν με τους νόμους 2915/2001, 2928/2001, 3060/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3226/2004, 3251/2004, 3346/2005, 3472/2006, 3500/2006, 3625/2007, 3659/2008, 3674/2008, 3727/2008, 3772/2009, 3783/2009, 3811/2009, 3849/2010, 3860/2010, 3875/2010, 3904/2010, με την υπ’ αριθμ. 123827/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων («Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας» – ΦΕΚ Β΄ 1991/23.12.2010), καθώς και με τους νόμους 3994/2011, 4055/2012, 4139/2013, 4198/2013 και 4205/2013.

Η έκδοση είναι εμπλουτισμένη με σημαντικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή κάποιων εκ των άρθρων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (“σχετική νομοθεσία”), με έμφαση σε διατάξεις πρόσφατων νόμων, καθώς και με διάφορες επισημάνσεις (υπό την ένδειξη “σημείωση”) σφαλμάτων που έλαβαν χώρα κατά την μεταγλώττιση του αρχικού νομοθετικού κειμένου στην δημοτική γλώσσα.

Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε την έκδοση του «Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Τσέπης», μνημονεύονται όλα τα νομοθετήματα με τα οποία επήλθαν οι διάφορες μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.