Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία: 7η ενημέρωση | Οκτώβριος 2014

Στην νέα αυτή 7η ενημέρωση (Οκτώβριος 2014) στην συλλογή περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4262/2014 («Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 114/10.5.2014), 4264/2014 («Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014), 4267/2014 («Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014), 4268/2014 («Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2014), 4274/2014 («Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014), 4275/2014 («Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007] − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 149/15.7.2014) [βλ. και διόρθωση σφάλματος σε ΦΕΚ Α΄ 151/17.7.2014] και 4285/2014  («Tροποποίηση του ν. 927/1979 [Α΄ 139] και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου [L 328] και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 191/10.9.2014), καθώς και με τις Κ.Y.A. υπ’ αριθμ. Ζ1-891/13.8.2013 («Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011» – ΦΕΚ Β΄ 2144/30.8.2013) και υπ’ αριθμ. 27764οικ./4.6.2014 («Τροποποίηση-συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης Ζ1-891/2013 [ΦΕΚ Β΄ 2144]» – ΦΕΚ Β΄ 1470/6.6.2014), στην ύλη των ακόλουθων τευχών που περιέχονται στην συλλογή:

5.1. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-335)

5.2. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 336-474)

6.1. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-408)

7. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

9. Υπαλληλικός Κώδικας

11. Προστασία Καταναλωτών