Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα (τόμος Ι)
Επιστημονική εποπτεία: Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία

Στο παρόν έργο παρουσιάζεται συστηματικά και αξιολογείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την (ποινική) αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά αυτού του πλαισίου, όχι μόνο στο επίπεδο των νομοθετικών προβλέψεων αλλά και στο επίπεδο της νομολογιακής εφαρμογής τους. Για το λόγο αυτό η ερμηνεία της νομοθετικής ύλης –κατά την οριοθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη όλες οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, μέχρι και τον Ν. 4267/2014– υποστηρίζεται και από μια εκτεταμένη έρευνα της νομολογίας στον οικείο χώρο. Έτσι, το έργο φιλοδοξεί να προσφέρει ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο στον θεωρητικό όσο και στον εφαρμοστή του δικαίου.

Ειδικότερα, οι επιμέρους μελέτες του έργου συστηματοποιούν και αξιολογούν τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που αφορούν τα αδικήματα της φοροδιαφυγής, της λαθρεμπορίας, των χρεών προς το Δημόσιο, της απάτης, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της ευρωαπάτης, της δωροδοκίας, των ευρύτερων μορφών διαφθοράς και της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων.

Παράλληλα προσεγγίζονται συστηματικά και αξιολογούνται αφενός οι συναφείς προς τα παραπάνω αδικήματα ρυθμίσεις του ποινικού δικονομικού δικαίου, εθνικού και ενωσιακού, ιδίως αυτές που εισάγουν ιδιαιτερότητες ή αποκλίσεις έναντι των κοινών ποινικών δικονομικών διατάξεων, και αφετέρου οι ρυθμίσεις της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τη δίωξη των παραπάνω αδικημάτων.

Το έργο συμπληρώνεται από ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τα σημαντικά προβλήματα διαπλοκής του διοικητικού και του ποινικού δικαίου κατά την αντιμετώπιση των παραπάνω αξιόποινων συμπεριφορών, στο πλαίσιο του οποίου επισκοπούνται και αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, οι συναφείς διοικητικοί μηχανισμοί ελέγχου, οι ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και επιμέρους ζητήματα αναφορικά με την ευθύνη των νομικών προσώπων.