Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 10: Κώδικας Ναρκωτικών

Η παρούσα έκδοση κατέστη αναγκαία μετά τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στην νομοθεσία περί των ναρκωτικών με τον Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013), διά του οποίου αφενός μεν εισήχθη ο Νόμος περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών, αφετέρου δε καταργήθηκε ο Ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄ 103/25.5.2006), πλην συγκεκριμένων, ρητώς αναφερομένων, διατάξεων. Έτσι, αρχικώς προτάσσεται η Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» (ήδη Ν. 4139/2013), εμπλουτισμένη με επιλεγμένα αποσπάσματα της Εκθέσεως της Β΄ Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Βουλής, εν συνεχεία δε παρατίθενται ενημερωμένα τόσο το ενδιαφέρον κείμενο του Ν. 4139/2013, ως έχει μετά την νομοθετική μεταβολή που επήλθε με τον Ν. 4208/2013, όσο και οι διατάξεις των άρ. 1 παρ. 2, 58 και 61 του Ν. 3459/2006, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Οι πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αυτού, όπου κατατάσσονται οι ουσίες οι υπαγόμενες στην έννοια των “ναρκωτικών”, παρατίθενται ως έχουν μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επακολούθησαν της ισχύος του Ν. 3459/2006, η εν λόγω δε ενημέρωση εκτείνεται έως τον Οκτώβριο του 2013 (ΦΕΚ Β΄ 2689/22.10.2013). Επιπλέον, για την πληρέστερη επισκόπηση των σχετικών μεταβολών που επήλθαν στους ως άνω πίνακες, το νομοθετικό κείμενο συνοδεύεται από παράρτημα, όπου αναγράφονται τα επίμαχα νομοθετήματα και οι αλλαγές οι οποίες επήλθαν δι’ αυτών. Περαιτέρω, περιλαμβάνεται ο Ν. 1990/1991, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών «κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών». Η έκδοση ολοκληρώνεται με τρία αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, μέσω των οποίων καθίσταται ευχερέστερη η αναζήτηση της εκτιθέμενης ύλης, ήτοι: α) ευρετήριο των Ν. 4139/2013 και Ν. 3459/2006, β) ευρετήριο των εμπεριεχόμενων στους πίνακες του άρ. 1 παρ. 2 του Ν. 3459/2006 ουσιών και γ) ευρετήριο της διεθνούς συμβάσεως του ΟΗΕ.