Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών

Με το άρθρο 8 του Ν. 4239/2014 («Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 43/20.2.2014) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 33 του Ν. 3689/2008 (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών) και στα άρθρα 44, 62, 65, 70 και 76 του Ν. 1756/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών).

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.