Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – Κώδικας Δικηγόρων

Με τα άρθρα 2-6, 10 και 12 του Ν. 4236/2014 («Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 101, 233 και 236 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προστέθηκαν δε σε αυτόν άρθρα 99Α, 236Α, 238Α και 238Β.
Με το άρθρο 14 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 84 του Κώδικα Δικηγόρων.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.