Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία σε Κινητά Τεύχη
Βέρα Θεοφυλάκτου, Νίκος Κουμουτζής, Ευαγγελία Νεζερίτη, Αθηνά Πιτσουλάκη, Θωμάς Σάμιος

Μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν σε βασικούς κώδικες με τους νόμους 4111, 4115, 4152, 4170, 4172, 4174, 4182, 4198 και 4199 του έτους 2013, κατέστη αναγκαία η άμεση ενημέρωση των συνδρομητών του έργου ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Στην νέα αυτή 5η ενημέρωση (Οκτώβριος 2013) στην συλλογή περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4111/2013 («Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο ‘Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης’, της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο ‘Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ’ και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο ‘Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων’ και άλλες επείγουσες διατάξεις”» – ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.2013), 4115/2013 («Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 24/30.1.2013), 4152/2013 («Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» – ΦΕΚ Α΄ 107/9.5.2013), 4170/2013 («Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 163/12.7.2013), 4172/2013 («Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013), 4174/2013 («Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013), 4182/2013 («Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013), 4198/2013 («Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 215/11.10.2013) και4199/2013 («Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 216/11.10.2013), στα ακόλουθα τεύχη που περιέχονται στην συλλογή:

4.1. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 1-662Θ)

4.2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 663-1054 & ΕισΝΑΚ)

5.1. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-335)

5.2. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 336-474)

6.1. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-408)

7. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

9. Υπαλληλικός Κώδικας

11. Προστασία Καταναλωτών

Μικρότερης εμβέλειας μεταβολές επήλθαν με τον Ν. 4182/2013 («Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013) στα άρθρα του Αστικού Κώδικα. Η ενημέρωση αυτών γίνεται με την διανομή ένθετου φυλλαδίου, για την αποφυγή περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης των χρηστών της έκδοσης, σύμφωνα άλλωστε με την πάγια δέσμευση του εκδοτικού οίκου.