Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων – Υπαλληλικός Κώδικας

Με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 («Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 159 και 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Με το άρθρο 90 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 101 του Υπαλληλικού Κώδικα και στα άρθρα 159 και 175 του Κώδικα

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.