Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
Στέφανος Κλ. Παύλου / Θωμάς Π. Σάμιος

2η ενημέρωση, Αθήνα 2013, σελ. 444, ISBN: 978-960-420-538-7, τιμή 25,00 ευρώ
 
Ένα περίπου έτος μετά την αρχική κυκλοφορία του, το συλλογικό έργο Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι εμπλουτίζεται με την ερμηνεία και άλλων διατάξεων της ειδικής ποινικής νομοθεσίας. Η παρούσα 2η ενημέρωση καλύπτει τρεις νέες θεματικές ενότητες, στις οποίες εντάσσονται επτά νέα νομοθετήματα και ένα παράρτημα νομολογίας κατανεμημένα σε έξι τεύχη.

• Στην πρώτη θεματική ενότητα καλύπτεται το σύνολο της ειδικής ποινικής νομοθεσίας που αναφέρεται στο απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο πρώτο τεύχος γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του συνταγματικού πλαισίου για την προστασία του απορρήτου στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα δύο επόμενα τεύχη περιέχουν διεξοδική πραγμάτευση του Ν. 2225/1994 («Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις») και του Π.Δ. 47/1995 («Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του»), αλλά και των υπόλοιπων νόμων που συνθέτουν το πλαίσιο για την ποινική προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου (άρθρα 9, 10 και 13 του Ν. 3115/2003· άρθρα 1-4, 15 και 17 του Ν. 3471/2006· άρθρα 1-8 και 11 του Ν. 3917/2011). Στο τελευταίο τεύχος της θεματικής αυτής ενότητας παρατίθεται παράρτημα νομολογίας με αδημοσίευτα στον νομικό τύπο βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων σχετικά με ζητήματα άρσης του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

• Στην δεύτερη θεματική ενότητα γίνεται διεξοδική πραγμάτευση όλων των ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου ζητημάτων που αφορούν τον Ν. 1608/1950 για τους καταχραστές του Δημοσίου, με εκτενείς αναπτύξεις ακόμη και προβλημάτων γενικού μέρους του ποινικού δικαίου, που σχετίζονται με την εφαρμογή του νομοθετήματος. Η ερμηνευτική προσέγγιση του νόμου καλύπτει και λιγότερο διαδεδομένες ποινικές υποστάσεις, όπως αυτή του άρθρου 3. Η εν λόγω θεματική ενότητα ολοκληρώνεται με μια σύντομη αναφορά στα ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή του Ν.Δ. 2576/1953.

• Στην τρίτη θεματική ενότητα περιελήφθη το πρώτο τμήμα της ερμηνείας των ποινικών διατάξεων για τα παίγνια. Στις εισαγωγικές παρατηρήσεις περιέχεται μια επισκόπηση των σχετικών ποινικών διατάξεων (η ερμηνεία των οποίων θα ολοκληρωθεί στην επόμενη ενημέρωση του έργου), παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές των παιγνίων, γίνεται αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων και προσδιορίζεται το προστατευόμενο έννομο αγαθό.

Ήδη, μετά την ενσωμάτωση των παραπάνω νέων θεματικών, στο έργο Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι περιέχεται η ερμηνεία 27 νομοθετημάτων σε συνολικά 30 τεύχη (2.028 σελίδες), κατανεμημένα στις ακόλουθες 18 θεματικές ενότητες:

• Αθέμιτος ανταγωνισμός (Ν. 146/1914)

• Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 2225/1994 | Ν. 3115/2003 | Π.Δ. 47/2005 | Ν. 3471/2006 | Ν. 3917/2011 | Παράρτημα Νομολογίας)

Αρχαιότητες (Ν. 3028/2002)

• Γεωργικά προϊόντα – Ευθύνη αγοραστών (Ν.Δ. 3424/1955)

• Επιταγή (Ν. 5960/1933)

• Εργασία – Μη εμπρόθεσμη καταβολή αποδοχών (Α.Ν. 690/1945)

• Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Ν. 2190/1920)

• Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ν. 3190/1955)

Καταχραστές του Δημοσίου (Ν. 1608/1950 | Ν.Δ. 2576/1953)

Κεφαλαιαγορά (Ν. 3340/2005)

Λαθρεμπορία (Ν. 2960/2001)

Μεσάζοντες (Ν. 5227/1931)

Ναρκωτικά (Ν. 3459/2006 – Κ.Ν.Ν.)

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν. 3691/2008)

Όπλα – Πυρομαχικά – Εκρηκτικά (Ν. 2168/1993)

Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς (Ν. 3169/2003)

Παίγνια (Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στο Β.Δ. 29/1971 και τους Ν. 3037/2002 και 4002/2011)

Περιβάλλον (Ν. 1650/1986 | Ν. 743/1977 | Ν. 3199/2003)

Για να αποκτήσετε το προϊόν κάντε κλικ εδώ.