Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία σε Κινητά Τεύχη
Βέρα Θεοφυλάκτου, Νίκος Κουμουτζής, Ευαγγελία Νεζερίτη, Αθηνά Πιτσουλάκη, Θωμάς Σάμιος

Οι νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το άρθρο 9 του Ν. 4138/2013 («Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 72/19.3.2013), αλλά κυρίως οι σαρωτικές αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4139/2013 («Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013), κατέστησαν αναγκαία την κυκλοφορία της 4ης ενημέρωσης του έργου “Βασική Νομοθεσία”. Με αυτήν αντικαθίστανται τα τεύχη που περιέχουν τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (λόγω των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στα άρθρα 214Β, 260, 270, 495, 576, 580, 648, 665, 756, 786 και 820 αυτού και την προσθήκη νέου άρθρου 732Α), τον Ποινικό Κώδικα (λόγω των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στα άρθρα 79, 105, 108, 235, 236, 237, 334 και 380 αυτού και την προσθήκη νέου άρθρου 182Α) και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (λόγω των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στα άρθρα 48, 142, 248, 308, 313, 314, 322, 349 και 551 αυτού). Επί τη ευκαιρία της νέας ενημέρωσης, κυκλοφορεί ενημερωμένο και το τεύχος στο οποίο περιέχεται ο Ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών» (μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενο αυτού με την υπ’ αριθμ. Ζ1-111 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 7.3.2012 – ΦΕΚ Β΄ 627/7.3.2012). Μικρότερης εμβέλειας μεταβολές επήλθαν, με τους Ν. 4115/2013 και 4139/2013, στα κείμενα του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και του Υπαλληλικού Κώδικα· η ενημέρωση αυτών γίνεται με την διανομή ένθετου φυλλαδίου, για την αποφυγή περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης των χρηστών της έκδοσης, σύμφωνα άλλωστε με την πάγια δέσμευση του εκδοτικού οίκου.

Στην συλλογή περιέχονται τα ακόλουθα νομοθετήματα: το Σύνταγμα της Ελλάδας | η ΕΣΔΑ, το ΔΣΑΠΔ και τα Πρωτόκολλά τους | ο Αστικός Κώδικας (με τον Εισαγωγικό του Νόμο) | ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (με τον Εισαγωγικό του Νόμο) | ο Ποινικός Κώδικας | ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας | ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας | ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας | ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. | το Π.Δ. 34/1995 «περί εμπορικών μισθώσεων» | ο Ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών».