Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 4: Ποινικός Κώδικας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Η νέα αυτή 12η έκδοση του Ποινικού Κώδικα κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τον Ν. 4042/2012 («Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» – ΦΕΚ Α΄ 24/13.2.2012), τον Ν. 4049/2012 («Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 35/23.2.2012), τον Ν. 4055/2012 («Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» – ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012) και τον Ν. 4072/2012 («Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012).

Το κείμενο του Ποινικού Κώδικα είναι πλήρως ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών. Η έκδοση είναι εμπλουτισμένη με σημαντικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή κάποιων εκ των άρθρων του Ποινικού Κώδικα (“σχετική νομοθεσία”), με έμφαση σε διατάξεις πρόσφατων νόμων. Επίσης, έχουν διατηρηθεί λίγες καίριες επισημάνσεις υπό την ένδειξη “σημείωση” (βλ. π.χ. άρθρα 123, 129, 292Α, 405). Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε την έκδοση του «Ποινικού Κώδικα Τσέπης», μνημονεύονται όλα τα νομοθετήματα με τα οποία επήλθαν οι διάφορες μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Η σχετική επισήμανση γίνεται, πλέον, σε επίπεδο άρθρου. Οι εκτεταμένες επεμβάσεις των τελευταίων ετών στο κείμενο του Ποινικού Κώδικα κατέστησαν, εξάλλου, αναγκαία την ενημέρωση του λημματικού ευρετηρίου, το οποίο ανταποκρίνεται στα νέα νομοθετικά δεδομένα.