Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων – Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Με τα άρθρα 9, 10 και 19 του Ν. 4071/2012 («Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» – ΦΕΚ Α΄ 85/11.4.2012) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 8, 11, 97, 169 και 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Με το άρθρο 19 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 11 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.