Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Αστικός Κώδικας – Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Ποινικός Κώδικας – Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας – Κώδικας Συμβουλίου της Επικρατείας – Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων – Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών – ΚΟΚ – ΕΣΔΛ

Με τα άρθρα 1-5 του Ν. 4055/2012 («Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» – ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 69, 73, 81, 82, 83, 346, 1438, 1441, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1956, 1958, 1959, 1960 και 1961 του Αστικού Κώδικα.

Με τα άρθρα 6-19 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 14, 16, 17, 25, 53, 60, 94, 194, 199, 214Β, 237, 241, 256, 270, 293, 304, 469, 495, 568, 580, 623, 632, 643, 647, 662Α, 662Γ, 662Δ, 662Θ, 665, 666, 672Α, 681Β, 683, 691, 740, 747, 748, 750, 751, 756, 763, 769, 776, 798, 807, 808, 809, 810, 819, 820, 823, 826, 832, 841, 878, 879, 880, 905, 933, 935, 936, 937, 938, 941, 943, 955, 975, 979, 986 και 1023 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με το δε άρθρο 20 του ίδιου νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 3 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Με τα άρθρα 23-25 και 109 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 74, 99, 110, 111, 159, 182, 198, 216, 235, 236, 237, 242, 256, 258, 292Α, 308, 314, 331, 374, 375, 381, 386, 390 και 407 του Ποινικού Κώδικα.

Με τα άρθρα 26-35, 39 και 109 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 16, 17, 18, 20, 23, 27, 32, 42, 43, 46, 47, 48, 109, 110, 111, 138, 142Α, 194, 217, 218, 220, 236, 243, 248, 250, 273, 282, 283, 287, 308Β, 309, 322, 340, 349, 398, 408, 409, 410, 474, 485, 486, 489, 490 και 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Με τα άρθρα 47-52, 60 και 109 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 6, 45, 46, 48, 55, 126, 126Α, 142, 189, 191, 194, 195 και 218 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προστέθηκε δε σε αυτόν άρθρο 127Α.

Με τα άρθρα 41-46 και 59 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 19, 21, 24, 27, 34, 34Α και 39 του Κώδικα Συμβουλίου της Επικρατείας,  προστέθηκαν δε σε αυτόν άρθρα 33Α και 34Β.

Με τα άρθρα 85-107, 109 και 112 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 4, 15, 17, 26, 29, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 57, 57Α, 67, 68, 72, 73, 77, 77Α, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 91, 98 και 99 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, προστέθηκαν δε σε αυτόν άρθρα 32Α, 32Β, 32Γ, 32Δ, 66Α, 66Β και 66Γ.

Με το άρθρο 111 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 75 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Με το άρθρο 37 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 10, 11 και 42 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με το άρθρο 108 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 4 και 9 του Ν. 3689/2008 (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών).

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.