Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων

Με τα άρθρα 4 και 12 του Ν. 4049/2012 («Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 35/23.2.2012) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα.
Με το άρθρο 42 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.