Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Εμπορική Νομοθεσία

Με τον Ν. 4021/2011 («Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης − Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 218/3.10.2011) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα ακόλουθα άρθρα της Εμπορικής Νομοθεσίας:
Με το άρθρο 42 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του Ν. 2789/2000.
Με τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 και 40 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 2, 4, 22, 25, 41, 42, 43, 43Α, 44Α, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 62Α, 63, 63Α, 63Β, 63Γ, 63Δ, 63Ε, 63ΣΤ, 63Ζ, 64, 68, 69, 70 και 80 του Ν. 3601/2007.
Με το άρθρο 7 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 13Α, 20, 23, 24, 25 και 26 του Ν. 3746/2009.
Με το άρθρο 30 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 4, 16 και 50 του Ν. 3862/2010.
Με το άρθρο 50 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 16 του Ν. 3864/2010.

Όλες οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο της Εμπορικής Νομοθεσίας και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τον παραπάνω Κώδικα.