Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων – Υπαλληλικός Κώδικας

Με το άρθρο 44 του N. 3979/2011 («Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.» - ΦΕΚ Α΄ 138/16.6.2011) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Με το άρθρο 46 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 85 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.