Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων – Υπαλληλικός Κώδικας

Με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» - ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Με το άρθρο 284 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 84 και  159 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα.