Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών

Με τα άρθρα 1-7 και 34 του Ν. 3904/2010 («Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα  56, 82, 99, 100, 100Α, 105, 256, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 374Α, 379, 384, 384Α, 393, 395, 402 και 404 του Ποινικού Κώδικα και προστέθηκε σε αυτόν άρθρο 406Α.
Με τα άρθρα 8- 28 και 34 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα  31, 43, 47, 111, 112, 114, 142, 171, 243, 244, 245, 248, 270, 308, 309, 315, 322, 349, 375, 402, 432, 435, 471, 473, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 489, 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και προστέθηκαν σε αυτόν άρθρα 308Α και 308Β.
Με τα άρθρα 32 και 34 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 17, 84 και 85 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών.

Όλες οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.