Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών - Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Ναρκωτικών

Με το άρθρο  19 του Ν. 3811/2009 [«Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄ 231/18.12.2009] επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 23 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών.
Με το άρθρο 22 του ως άνω νόμου επήλθε νομοθετική μεταβολή στο άρθρο 495 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Με το άρθρο 24 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 282, 287 και 296 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Με το άρθρο 25 του ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 30, 40 και 42 του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Ν. 3459/2006).

Όλες οι σχετικές νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο των Κωδίκων και είναι ήδη διαθέσιμες στους χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που περιέχουν κάποιoν από τους παραπάνω Κώδικες.