Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Υπαλληλικός Κώδικας

Με τα άρθρα 35, 36, 39 και 41 του Ν. 3801/2009 ('Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης' - ΦΕΚ Α΄ 163/4.9.2009) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 72, 94, 136, 139, 176, 225, 226, 234, 239, 248 και 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Με τα άρθρα 17-20 του  ως άνω νόμου επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 31, 50, 52, 58, 71 και 74 του Υπαλληλικού Κώδικα.