Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Οργανισμός Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Στην παρούσα συλλογή περιέχεται ο Ν. 1756/1988, όπως ισχύει μετά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές που έχει υποστεί από την θέση του σε ισχύ έως σήμερα, καθώς και οι διατάξεις οι σχετικές με τον οργανισμό και την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου περί εκδικάσεως αγωγών κακοδικίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επίσης, διατάξεις που αφορούν τις προαγωγές των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στον βαθμό του συμβούλου Επικρατείας, την επίλυση διαφορών ευρύτερου ενδιαφέροντος σχετικών με τις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών, την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Κέντρο Δικαστικών Σπουδών και Επιμορφωτικό Ινστιτούτο), τον διορισμό σε δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς διαγωνισμό, εκείνων που κρίνονται μη διοριστέοι σε θέση ισόβιου δικαστικού λειτουργού ή παύονται λόγω ανεπάρκειας, την Δικαστική Αστυνομία κ.λπ.
Η νέα, 4η έκδοση του έργου, είναι ενημερωμένη με τους νόμους 3514/2006 («Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988 [ΦΕΚ 35 Α΄] σχετικά με την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 266/6.12.2006), 3659/2006 («Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 77/7.5.2008), 3689/2008 («Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 164/5.8.2008) και 3719/2008 («Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), με τους οποίους επήλθαν νέες νομοθετικές μεταβολές στο κείμενο του βασικού νομοθετήματος του έργου, Ν. 1756/1988. Από τις υπόλοιπες αλλαγές, οι σημαντικότερες είναι η παράθεση των άρθρων 1-46 του προαναφερθέντος Ν. 3689/2008, που αφορούν την «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών», καθώς και η συμπλήρωση της έκδοσης με τον «Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων» (Ν. 2812/2000 – ΦΕΚ Α΄ 67/10.3.2000), όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά και στην έκδοση αυτή διατηρούνται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προηγούμενης.
Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκτυπωτική διαδικασία της νέας αυτής έκδοσης, και συγκεκριμένα στις 23 Απριλίου 2009, απεστάλη προς κατάθεση στην Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και  άλλες διατάξεις». Τα άρθρα 37-41, 43 και 48 του σχεδίου νόμου, τα οποία ενδιαφέρουν την παρούσα κωδικοποίηση (αλλά αυτονοήτως δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν στους οικείους τόπους πριν από την ψήφιση του σχεδίου νόμου από την Βουλή των Ελλήνων) παρατίθενται σε παράρτημα (Παράρτημα 2) στο τέλος της συλλογής.