Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Βασική Νομοθεσία (5η έκδοση)
Β. Θεοφυλάκτου, Ν. Κουμουτζής, Ε. Νεζερίτη, Θ. Σάμιος (επιμέλεια)

Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται μια ενιαία παρουσίαση του βασικού κορμού της κωδικοποιημένης ελληνικής νομοθεσίας, με στόχο την κάλυψη κυρίως πρακτικών αναγκών. Σε έναν εύχρηστο τόμο παρουσιάζονται συγκεντρωμένα όλα τα νομοθετήματα που απασχολούν την καθημερινή πράξη, συνοδευόμενα από τις βασικότερες διεθνείς συμβάσεις. Στην έκδοση περιλαμβάνονται: • το Σύνταγμα της Ελλάδος, ως έχει μετά την τελευταία αναθεώρηση του 2001 • ο Αστικός Κώδικας • ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας • ο Ποινικός Κώδικας • ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας • ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας • ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας • ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. • η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» (ΕΣΔΑ) και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο σε αυτήν, καθώς και τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθμ. 6, 7, 11, 13 και 14 • το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, καθώς και το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο σε αυτό σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου • ο Kανονισμός (EK) 44/2001 (Kανονισμός των Bρυξελλών Ι «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»). Επιπλέον, στην παρούσα 5η έκδοση περιέχεται το π.δ. 34/1995 («κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»), οι διατάξεις του οποίου τυγχάνουν νομολογιακής εφαρμογής και ερμηνείας ολοένα και συχνότερα τα τελευταία χρόνια. Όλα τα νομοθετήματα συνοδεύονται από εκτενή λημματικά ευρετήρια. Η νέα αυτή έκδοση είναι ενημερωμένη με τους νόμους 3404/2005, 3448/2006 και 3472/2006, και με το π.δ. 221/2005.