Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Οργανισμός Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών (3η έκδοση)
Θωμάς Σάμιος (επιμέλεια)

Δεκαοκτώ χρόνια μετά την κύρωση του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. με τον Ν. 1756/1988, η νομοθετική τακτική των αλλεπάλληλων τροποποιήσεών του έχει ήδη καταστήσει την εποπτεία της σχετικής ύλης ιδιαιτέρως δυσχερή: Κατά τη διάρκεια της ισχύος του ο Κώδικας τροποποιήθηκε με 32 διαφορετικούς νόμους, οι 9 εκ των οποίων εξεδόθησαν, μάλιστα, κατά την τελευταία τετραετία. Με την παρούσα 3η έκδοση, η φυσιογνωμία της παρούσας συλλογής μεταβάλλεται, καθώς πλέον σε αυτήν περιέχονται και οι διατάξεις οι συναφείς με τον οργανισμό και την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου περί εκδικάσεως αγωγών κακοδικίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αλλά και διατάξεις που αφορούν τις προαγωγές των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στον βαθμό του συμβούλου Επικρατείας, την επίλυση διαφορών ευρύτερου ενδιαφέροντος σχετικών με τις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών, την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών (Εθνική Σχολή Δικαστών, Κέντρο Δικαστικών Σπουδών και Επιμορφωτικό Ινστιτούτο), τον διορισμό σε δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς διαγωνισμό, εκείνων που κρίνονται μη διοριστέοι σε θέση ισόβιου δικαστικού λειτουργού ή παύονται λόγω ανεπάρκειας, την Δικαστική Αστυνομία κ.λπ. Η έκδοση είναι ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις που σημειώθηκαν έως και τον Ν. 3472/2006, με τον οποίο επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις σε μια σειρά διατάξεων του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. Ειδικά το τελευταίο αυτό νομοθέτημα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του έργου υπέστη νομοθετικές μεταβολές με τους νόμους 3258/2004, 3327/2005, 3346/2005, 3388/2005, καθώς και με τον προαναφερθέντα 3472/2006.