Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Τσέπης (17η έκδοση)
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμέλεια)

Η 17η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στην σειρά “Κώδικες Τσέπης”, κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4411/2016, 4443/2016, 4446/2016 και 4478/2017.

Με τον Ν. 4411/2016 επήλθε νομοθετική προσθήκη στις παραγράφους 3 περ. β΄ εδ. γ΄ και 4 εδ. στ΄ του άρθρου 282, περί μη εφαρμογής διατάξεων του εν λόγω άρθρου σε υποδίκους που έχουν αναπηρία 80% (και όχι 67%) και άνω, όταν πρόκειται για τις διακεκριμένες παραλλαγές του εγκλήματος της αποπλάνησης παιδιών του άρθρου 339 παρ. 1 στοιχ. α΄ και β΄ ΠΚ. Με τον Ν. 4443/2016 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ώστε να επιτρέπεται και για τα εγκλήματα της παραχάραξης και κιβδηλείας των άρθρων 207, 208 παράγραφοι 1, 208Α, 209, 210, παρ. 1, 211 ΠΚ, ΅ε την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, η διενέργεια των ειδικών ανακριτικών πράξεων το άρθρου 253Α ΚΠΔ. Εξάλλου, με τον Ν. 4446/2016 επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα διάφορα άρθρα του Κώδικα αναφορικά με τα παράβολα, τα τέλη, τις χρηματικές ποινές και τα πρόστιμα που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τέλος, με τον πρόσφατο Ν. 4478/2017 επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο κείμενο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που αφορούν: α) την ρύθμιση του τρόπου εκτέλεσης των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλεται δήμευση· β) την ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 96 παράγραφος 3 και 97 παράγραφος 1 ΚΠΔ κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης· γ) την πρόβλεψη ότι «Σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνία του προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η τέλεση αξιόποινης πράξης, με τον συνήγορό του, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, είναι απόρρητη»· δ) την έμφαση στον απόρρητο χαρακτήρα της επικοινωνίας μεταξύ του κατηγορουμένου και του συνηγόρου του· ε) την θέσπιση του δικαιώματος του κατηγορουμένου που στερείται την ελευθερία του να ζητεί να ενημερώνεται τουλάχιστον ένα πρόσωπο της επιλογής του, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υπό τον όρο της εύρυθμης διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας, με ειδική πρόβλεψη για ανήλικους και αλλοδαπούς κατηγορουμένους· στ) την θέσπιση του δικαιώματος του κατηγορουμένου που στερείται την ελευθερία του να επικοινωνεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ΅ε τουλάχιστον ένα τρίτο πρόσωπο που έχει υποδείξει ο ίδιος με ειδική πρόβλεψη για αλλοδαπούς κατηγορουμένους· ζ) την πρόβλεψη ότι το δικαίωμα του κατηγορουμένου να παραιτηθεί από τον διορισμό συνηγόρου πρέπει να ασκείται ελεύθερα, να μη περιέχει όρο ή αίρεση, η δε παραίτηση είναι ελεύθερα ανακλητή μεταγενέστερα, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας· και η) τροποποιήσεις στο άρθρο 226Α ΚΠΔ, που κατέστησαν αναγκαίες λόγω της σύστασης Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων – «Σπίτι του Παιδιού», και την εντεύθεν ανακύψασα ανάγκη αποσαφήνισης του ρόλου του παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου, ο οποίος παρίσταται κατά την εξέταση ανήλικων θυμάτων των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 226Α ΚΠΔ.