Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικες Τσέπης – 4: Ποινικός Κώδικας
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμ.)

Η νέα, 7η έκδοση του Ποινικού Κώδικα στην σειρά «Κώδικες Τσέπης» κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν σε ένα πλήθος διατάξεων με τους νόμους 3658/2008 («Μέτρα για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και άλλες διατάξεις»), 3663/2008 («Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις»), 3666/2008 («Κύρωση και Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα») και 3674/2008 («Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις»), 3691/2008 («Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις»), καθώς και με την υπ΄ αριθμ. 50492/8.6.2008 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Δικαιοσύνης («Αναπροσαρμογή των ποσών της μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών»). Το κείμενο του Ποινικού Κώδικα είναι ενημερωμένο και με τις λοιπές νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών που επήλθαν με τους νόμους 2915/2001, 2928/2001, 2948/2001, 3064/2002, 3090/2002, 3160/2003, 3189/2003, 3242/2004, 3251/2004, 3327/2005, 3346/2005, με το προεδρικό διάταγμα 221/2005, καθώς και με τους νόμους 3500/2006 και 3625/2007.
Η έκδοση συνοδεύεται πάντοτε από ένα αναλυτικό λημματικό ευρετήριο, ενώ χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία εκείνα (μικρό σχήμα, πίνακας νομοθετικών μεταβολών κ.λπ.) που καθιέρωσαν την σειρά των Κωδίκων Τσέπης.