Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4488/2017

Με τον Ν. 4488/2017 επήλθαν αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 221, 236Α) και στον Εισαγωγικό Νόμο αυτού (άρθρο 71).


Όλες οι παραπάνω μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στην νομοθετική βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com.