Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4465/2017

Με τον Ν. 4465/2016 επήλθαν μεταβολές στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999), στον Κώδικα του Συμβουλίου της Επικρατείας (Π.Δ. 18/1989) και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.


Όλες οι παραπάνω μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στην νομοθετική βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com.