Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4464/2017

Με τον Ν. 4464/2017 επήλθαν σημαντικές μεταβολές στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007). Συγκεκριμένα, με το άρθρο δεύτερο του νόμου αυτού τροποποιήθηκαν τα άρθρα 84 και 85, ενώ αναδιαμορφώθηκε ριζικά το άρθρο 86.


Όλες οι παραπάνω μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στην νομοθετική βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com.