Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας & συναφή νομοθετήματα
Θωμάς Π. Σάμιος (επιμέλεια)

Στην παρούσα έκδοση συγκεντρώνονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν την διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Σε αυτήν περιέχονται ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (που κυρώθηκε με τον Ν. 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (που κυρώθηκε με τον Ν. 2690/1999), το Π.Δ. 18/1989 (με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας), τα άρθρα 1-11, 31-32, 38 και 40 του Ν. 1406/1983 (για τις διοικητικές διαφορές ουσίας) και τα άρθρα 1-5Α, 7, 33 και 36-37 του Ν. 702/1977 (για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης).

Πριν από κάθε νομοθέτημα παρατίθεται ένας πίνακας, στον οποίο καταγράφονται συνοπτικά και κατ’ άρθρον όλες οι νομοθετικές μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση διατάξεων κ.λπ.) που επήλθαν σε αυτό. Η παράθεση των νομοθετικών μεταβολών γίνεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά και με έμφαση στις εκάστοτε τελευταίες μεταβολές. Στο τέλος κάθε νομοθετήματος παρατίθεται σύντομο λημματικό ευρετήριο.

Η έκδοση είναι ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν έως και τον Ν. 4369/2016 («Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων [διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης] και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016).