Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Ν. 4441/2016

Με τον Ν. 4441/2016 επήλθαν μεταβολές στα ακόλουθα νομοθετήματα: Ν. 3419/2005 (Γ.Ε.ΜΗ.), Κ.Ν. 2190/1920 (Α.Ε.), Ν. 3190/1955 (Ε.Π.Ε.), Ν. 4072/2012 (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.) και Π.Δ. 219/1991 (Εμπορικοί Αντιπρόσωποι).

Όλες οι παραπάνω μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στη νομοθετική βάση δεδομένων της www.sakkoulas.com.