Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Με το άρθρο τρίτο του Ν. 3625/2007 ('Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις' - ΦΕΚ Α΄ 290/24.12.2007) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 221 και 226  του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ενώ προστέθηκαν σε αυτόν και τα άρθρα  108Α και 226Α.