Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (13η έκδοση)
Ευαγγελία Νεζερίτη (επιμέλεια)

Η 13η έκδοση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4446/2016, 4465/2017,  4472/2017, 4475/2017 και 4488/2017.

Με τα άρθρα 34-35 του Ν. 4446/2016 και το άρθρο 40 του Ν. 4465/2017 επήλθαν μεταβολές ως προς το ύψος των παραβόλων και των τελών που προβλέπονται στα άρθρα 241, 495, 505 και 575 ΚΠολΔ. Επιπλέον, με το άρθρο 117 του Ν. 4446/2016  τροποποιήθηκαν τα άρθρα 740 ΚΠολΔ, σχετικά με την καθ’ ύλη αρμοδιότητα στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας, και 800 ΚΠολΔ για τη διαδικασία τέλεσης της υιοθεσίας. Με το άρθρο 59 του Ν. 4472/2017 και το άρθρο έβδομο παρ. 1-7 του Ν. 4475/2017 αναθεωρήθηκαν προσηκόντως ορισμένες από τις διατάξεις για τον πλειστηριασμό, έτσι ώστε πλέον η διαδικασία διεξαγωγής του να είναι προσαρμοσμένη και στον νεοεισαχθέντα θεσμό των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Τέλος, με τα άρθρα 47-49 του πρόσφατου Ν. 4488/2017 τροποποιήθηκε το άρθρο 621 ΚΠολΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη εκδίκαση και επίλυση των εργατικών διαφορών, θεσπίστηκε ρητά στο νέο άρθρο 636Α ΚΠολΔ η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για οφειλόμενους μισθούς, και μεταβλήθηκε εκ νέου η ρύθμιση του άρθρου 71 ΕισΝΚΠολΔ για το καταβλητέο δικαστικό ένσημο στις εργατικές αγωγές.

Στην παρούσα 13η έκδοση περιέχεται επίσης η Υ.Α. 41756 οικ./26.5.2017  («Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων»), που ρυθμίζει πτυχές της διαδικασίας διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.